Hedensted Gymnastikforening ● Træningssted: Byhallen, Østerled 8 ● 8722 Hedensted
+45 21 83 84 28
hgf@hedenstedgf.dk

Vedtægter

Vedtægter

Foreningens vedtægter. Senest opdateret d. 29. oktober 2020

Vedtægter for Hedensted Gymnastikforening

§ 1 Foreningens navn


Foreningens navn er: Hedensted Gymnastikforening, herefter benævnt som HGF. Stiftet den 21.11.1962. Hjemsted er Hedensted Kommune. Foreningen ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen.

§ 2 Foreningens formål

§ 2.1 Foreningens formål er, gennem gymnastik og andet socialt virke, at fremme sundhed og trivsel.

§ 2.2 Foreningen må ikke afholde håndbold og fodbold. Denne paragraf kan kun ændres efter aftale med de
pågældende foreninger eller i tilfælde af disse foreninger opløses.

§ 3
Tegningsregel

Foreningen tegnes af:
Mindst to ud af følgende tre bestyrelsesmedlemmer i forening:
– Formanden
– Næstformanden
– Kassereren

§ 4 Foreningens tilslutning til eksterne organisationer

§ 4.1
Foreningen hører under DGI Sydøstjylland.

§ 5 Medlemskab
 
§ 5.1 Enhver, der anerkender HGF´s vedtægter, kan optages som medlem af foreningen. Alle instruktører, trænere, hjælpe- og unghjælper samt medlemmer af bestyrelsen er medlem af foreningen.

§ 5.2 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§6 Foreningens midler

§ 6.1
Foreningens bestyrelse samt medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter alene med dens respektive formue.

§ 6.2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

§ 6.3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 6.4 Det pålægges bestyrelsen at forvalte foreningens midler på forsvarlig måde.
Det overlades til bestyrelsen at indkøbe de for foreningens trivsel nødvendige rekvisitter.
Optagelse af gældsforpligtelser kræver generalforsamlingens godkendelse.

§ 7.0 Generalforsamling

§ 7.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i oktober måned og annonceres på HGFs hjemmeside, sociale medier samt mail til aktive medlemmer med mindst 10 dages varsel.

§ 7.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

§ 7.3 Alle aktive medlemmer har stemmeret. For medlemmer under 16 år, udøves stemmeretten af en af dennes forældre/værge. Stemmeretten kan kun benyttes ved fysisk fremmøde.

§ 7.4 I tilfælde af en pandemi, har bestyrelsen fuldmagt til at afvikle generalforsamlingen på den mest forsvarlige måde, herunder også en evt. alternativ stemmeafgivelse.

§ 7.5 Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, samt forældre/værge til børn under 18 år når barnet er medlem.

§ 7.6 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (mere end halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan foretages. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 7.7 På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af:
        1. Bestyrelsesmedlemmer
        2. Suppleanter
        3. Revisor

§ 7.8 Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer samt yderligere 2 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år er 2 medlemmer på valg. Desuden vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen. Valgte bestyrelsesmedlemmer, såvel som suppleanter, skal på datoen for generalforsamlingen være fyldt 18 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen. Formands- og kassererposten kan ikke være på valg samme år.

§ 7.9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 8 Forretningsorden § 8.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som kræver 2/3 af bestyrelsens flertal. I tilfælde af stemmelighed, er det formandens stemme, der er afgørende. Suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsen. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til bestemte opgaver.

§ 9 Regnskab

§ 9.1 Foreningens regnskabsår går fra 1/8 til 31/7 og senest den 1/9 afgiver kassereren driftsregnskab og status til de to revisorer. Foreningen kasserer har pligt til at føre et specificeret regnskab, samt til enhver tid at give bestyrelsen oplysninger om klubbens økonomiske stilling.

§ 10 Foreningens opløsning

§ 10.1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 7.9).

§ 10.2 Opløses foreningen, skal foreningens ejendele realiseres og det derved indkomne beløb tilfalde velgørende formål.

Hedensted d. 29. oktober 2020
Formand: Pia Skov Christensen